Archive

Posts Tagged ‘past progressive tense’

The past progressive tense


** ให้นักเรียนชั้น ม.3/1- ม.3/8 คลิกเข้าไปศึกษาไวยากรณ์ในหัวข้อต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามด้านล่าง (ตอบใน Blog นี้ได้เลย ไม่ต้องทำส่งในสมุด)
1. ความหมายของ Past Progressive tense  ———-> คลิกที่นี่
2. โครงสร้างประโยค ———————————————-> คลิกที่นี่
3. หลักการใช้ ———————————————————–> คลิกที่นี่    2  3
4. ประโยคตัวอย่าง————————————————————–> คลิกที่นี่
……………………………………………………………………………………………………..
ให้นักเรียนตอบคำถามในหัวข้อ ต่อไปนี้ นะครับ

1.  Past Progressive หมายถึง?
2. โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative) , ประโยคปฏิเสธ (Negative) และ ประโยคคำถาม (Question) ได้แก่?
3. เราใช้ when เชื่อมประโยค past progressive ในกรณีไหน ได้บ้าง?
4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
– บอกเล่า 2 ประโยค
– ปฏิเสธ  3 ประโยค
– คำถาม    4  ประโยค
…………………………………………………………………………………………………………

** การคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ หรือ เว็บบล๊อค แล้วนำมาวางลงในคำตอบ คุณครูจะไม่ให้คะแนนนะครับ ถ้านักเรียนปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงคำตอบก่อนส่ง เพื่อใช้เป็นคำตอบของนักเรียนเอง ถึงจะได้คะแนน นะครับ **

……………………………………………………………………………………………………….

ศึกษาผ่านวีดีโอ คลิกที่นี่ ครับ

Advertisements
%d bloggers like this: