ประเพณีแห่เทียนพรรษามีมาแต่ยุคสมัยใดที่มาของภาพ : www.tulip.bu.ac.th
ใกล้วันเข้าพรรษาเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งชาวพุทธอย่างเราๆ ก็จะได้ร่วมกันตกแต่งต้นเทียน
พรรษา เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในวัดใกล้บ้าน เพื่อท่านจะได้นำไปจุดบูชาพระพุทธองค์
ตลอด 3 เดือน

หลายๆ ท่านคงจะทราบประวัติการแห่เทียนพรรษากันมาบ้างแล้ว

ปัจจุบัน หลายๆท่าน ยังคงเข้าใจผิดกับการใช้คำสองคำนี้ คือ
“เทียนจำนำพรรษา” และ “เทียนพรรษา”
คำไหนกันแน่ที่เรียกถูก คำไหนที่เรียกผิด
คำที่ถูกต้อง คือคำว่า ” เทียนพรรษา ” ไม่ใช่ “เทียนจำนำพรรษา”
เหตุเพราะว่า เราไม่ได้เอาเทียนไปจำนำพระ เพื่อถ่ายถอนในวันออกพรรษาแต่อย่างใด

ที่มาของภาพ : www.dailynews.co.th
ในอดีต การหล่อเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวพุทธจะมารวมตัวกัน
นำขี้ผึ้งมาหลอมรวมเป็นแท่งเทียนเพื่อถวายแก่พระสงฆ์
แต่ในปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่จะนิยมการซื้อหาเทียนพรรษาจากร้านสังฆภัณฑ์
โดยบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างถวายแก่พระสงฆ์แทน
ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนที่ได้ประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยตรง
เพราะปัจจุบันไม่ได้มีการนำเทียนมาจุดเพื่ออ่านหนังสืออีกแล้ว
พระสงฆ์คงนำเทียนไปจุดบูชาตามอุโบสถวิหารเท่านั้น

ที่มาของภาพ : www.sangkapan.com
การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ในสมัยรัตนโกสินทร์การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ
โดยจะเรียกว่าพุ่มเทียนมีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมพึงโคมเพื่อ
จุดบูชาตามอารามต่าง ๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน
การถวายเทียนพรรษาโดยแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ นั้น มีมาแต่โบราณ
เดิมเป็นประเพณีราชสำนักดังที่ปรากฏในเทียนรุ่งเทียนหลวงตามพระอารามต่าง ๆ

ข้อมูลภาพ : www.tkc.go.th
สำหรับเทียนแกะสลักที่ปรากฏว่ามีการจัดทำประกวดกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในปัจจุบันนั้น
พึ่งเริ่มมีเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายโพธิ์ ส่งศรี ได้เริ่มทำแม่พิมพ์ปูนซีเมนต์
เพื่อหล่อขี้ผึ้งเป็นทำลวดลายไทยไปประดับติดพิมพ์บนเทียนพรรษา
นับเป็นการจัดทำเทียนพรรษาแกะสลักของช่างราษฏร์เป็นครั้งแรก
ขอขอบคุณเว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org