พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐


ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเจอ รูปของนักเรียน ที่โดนเพื่อนคู่อริ หรือ เพื่อนที่เคยมีเรื่องกัน นำไปตัดต่อ
และเพิ่มข้อมูลที่หยาบคาย เพื่อทำให้คู่กรณีเสียหาย หรือ อับอาย เช่นภาพด้านล่างนี้ เลยนำมา
เป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆ หรือ นักเรียนได้นำไปศึกษา ก่อนที่จะโพสต์ข้อมูล หรือ ตัดต่อภาพอะไร
ลงไป ต้องพึงระวังความผิดอาญา ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ซึ่งผู้เขียนได้นำ
มาให้ได้อ่านด้านล่างนี้ และสามารถดาวน์โหลด ไปศึกษาต่อได้ด้วย

มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอม
ความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

ที่มา : http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=333
โหลด พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ที่นี่ครับ