แบบฝึก Countable / Uncountable Nouns


ให้นักเรียนคลิกเข้าไปทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
Countable Nouns (นามนับได้) และ Uncountable Nouns (นามนับไม่ได้)
จากเว็บด้านล่างนี้นะครับ

1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
2. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชุดที่ 2