Archive

Archive for the ‘Boot Camp’ Category

กิจกรรมการฝึกแบบจับคู่ หรือ Pairwork


ในการสอนภาษาอังกฤษของผมนั้น กิจกรรมที่ใช้มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้เรียนแต่ละห้อง บางห้องนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว บางห้องเรียนรู้ได้ช้า เราในฐานะครูผู้สอนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เข้ากับนักเรียนในห้องนั้นๆ ด้วยครับ ในวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆ ซึ่งเราอาจจะลืมนำมาใช้ในการฝึกการอ่านของนักเรียน นั่นคือ กิจกรรมการฝึกแบบจับคู่ หรือ Pairwork ซึ่งเหมาะแก่การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เช่นบทสนทนาสั้นๆ หรือ ยาวๆ ก็ได้ กิจกรรมนี้ ครูอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ก็ได้ เช่นกลุ่ม A หรือ กลุ่ม B แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านสลับกัน ครูหรือเพื่อนๆ ที่สามารถอ่านได้ ก็สามารถช่วยเพื่อน เวลาเพื่อนอ่านยังไม่ชัดเจนได้ คุณครูลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมมีไฟล์คลิปวีดีโอมาฝากให้ชมครับ

 

Advertisements

กิจกรรม Scramble Words


กิจกรรม Scramble Words เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างคำศัพท์ง่ายๆ ผ่านการผสมคำ โดยครูต้องเตรียมบัตรอักษร ตั้งแต่ตัว A ถึง ตัว Z จำนวนหลายๆ ชุด เพื่อให้นักเรียนได้จัดเรียงตามคำศัพท์ที่ครูได้มอบหมายให้ทำ โดยกำหนดเวลาให้กับนักเรียนด้วย โดยครูอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน โดยคำศัพท์ที่ให้นักเรียนอาจเป็นคำกริยา หรือคำนาม ในแต่ละบทก็ได้ กลุ่มไหนที่ผสมคำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเป็นฝ่ายชนะ


ผมมีคลิปวีดีโอการใช้ Scrable Words มาให้ชมกันครับ คลิกดูนาที ที่ 15.42 ในคลิปวีดีโอด้านล่างนี้นะครับ

กิจกรรม Find Someone Who


กิจกรรม Find Someone who เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเข้ารับอบรม Boot Camp รุ่นที่ 8 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรม Find someone who นี้ ใช้ฝึกทักษะการพูดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยคุณครูสามารถใช้หัวข้อหรือ Topic ง่ายๆ ในการให้นักเรียนได้กล้าพูดภาษาอังกฤษ เช่นหัวข้อ Your Holiday ครูอาจจะต้องฝึกคำศัพท์ และรูปประโยคง่ายๆ ให้กับนักเรียนก่อน ถัดจากนั้น ก็จะเป็นการสอนโครงสร้างประโยคที่เป็น Past Simple Tense หลังจากกิจกรรม คุณครูสามารถให้นักเรียนนำข้อมูลที่นักเรียนเดินถามนักเรียนในห้องมาแต่งเป็นประโยค แล้วนำไปพูดหน้าห้องเรียนได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น

ครูให้หัวข้อ Your Holiday แก่นักเรียนบนกระดาน หรือ ในกระดาษที่เตรียมไว้กับประโยคคำถาม เช่น

  • Where did you go on Sunday?
  • What did you do there?
  • How did you go there?
  • Who did you go with?
  • How long did you stay?
  • Did you enjoy it?

ผมมีตัวอย่างกิจกรรมมาให้เพื่อนครูได้ชมกันครับ

This slideshow requires JavaScript.


ผมมีคลิปวีดีโอให้เพื่อนครูได้ชมกันด้วยครับ

คลิปวีดีโอทั้งหมด เข้าไปดูที่นี่ครับ

กิจกรรม Paper Slide Video


หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับอบรม Boot Camp รุ่นที่ 8 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ข้าพเจ้าได้รับความรู้ เทคนิคการสอน ที่หลากหลายจากทีมวิทยากรของบริทิช คัลซิล ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้มาทดลองใช้กับนักเรียน ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี กิจกรรมที่ข้าพเจ้าทดลองใช้ คือ Paper Slide Video นักเรียนชอบมาก ข้าพเจ้าได้บันทึกเป็นวีดีโอมาแบ่งปันให้กับเพื่อนครู ได้ทดลองนำไปใช้ มาดูกันครับ

This slideshow requires JavaScript.


สำหรับผลงานของนักเรียนทั้งหมดคลิกดูวีดีโอได้ที่นี่ครับ
คลิปวิดีโอทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ

%d bloggers like this: