ข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง ม.3…………………………………………
ขอบคุณบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด http://www.aksorn.com
อยากได้เฉลยแบบทดสอบ เมล์มาที่ 355874@gmail.com

สื่อการสอนชั่วโมงดูแลช่วยเหลือนักเรียน


หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

แนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน


CEFR levels


CEFR levels for language learners

The CEFR is the Common European Framework of Reference for Languages. This internationally recognised framework describes language ability on a scale of levels from A1 for beginners up to C2 for those who have mastered a language. The CEFR is used by organisations all over the world as a reliable benchmark of language ability.

The ‘can do’ statements below were developed by ALTE (The Association of Language Testers in Europe) of which Cambridge English Language Assessment is a founding member.

You can also take a quick, free online test to give you an idea of your English level and tell you which Cambridge English exam might be the most appropriate for you – take the test now:

ALTE general can do statements

CEFR Level Listening/Speaking Reading Writing
C2 CAN advise on or talk about complex or sensitive issues, understanding colloquial references and dealing confidently with hostile questions. CAN understand documents, correspondence and reports, including the finer points of complex texts. CAN write letters on any subject and full notes of meetings or seminars with good expression and accuracy.
C1 CAN contribute effectively to meetings and seminars within own area of work or keep up a casual conversation with a good degree of fluency, coping with abstract expressions. CAN read quickly enough to cope with an academic course, to read the media for information or to understand non-standard correspondence. CAN prepare/draft professional correspondence, take reasonably accurate notes in meetings or write an essay which shows an ability to communicate.
B2 CAN follow or give a talk on a familiar topic or keep up a conversation on a fairly wide range of topics. CAN scan texts for relevant information, and understand detailed instructions or advice. CAN make notes while someone is talking or write a letter including non-standard requests.
B1 CAN express opinions on abstract/cultural matters in a limited way or offer advice within a known area, and understand instructions or public announcements. CAN understand routine information and articles, and the general meaning of non-routine information within a familiar area. CAN write letters or make notes on familiar or predictable matters.
A2 CAN express simple opinions or requirements in a familiar context. CAN understand straightforward information within a known area, such as on products and signs and simple textbooks or reports on familiar matters. CAN complete forms and write short simple letters or postcards related to personal information.
A1 CAN understand basic instructions or take part in a basic factual conversation on a predictable topic. CAN understand basic notices, instructions or information. CAN complete basic forms, and write notes including times, dates and places.

Credit: http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ


ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ

                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา                             นายโสภณวิชญ์  อิ่นแก้ว

ตำแหน่งและสังกัด             ครูชำนาญการ โรงเรียนสา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)

ปีการศึกษา                           2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน

วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยใช้หนังสือ

ส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ  รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design (หนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียน-หลังเรียน) วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) การหาค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1 / E2  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test  (Dependent) 3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (χ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และ 4) การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.09/81.50 สูงกว่าเกณฑ์  80/80

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  มีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  (χ= 4.34, S.D. = 0.67)

===============================================

อักขระบางตัวอาจไม่สมบูรณ์

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ว21)


Dos and Don’ts For Tourists in Myanmar


img1_l

img6_l

img7_l

img8_l

img9_l img10_l img11_l img12_l img13_l

img14_l img15_l img16_l img17_l img18_l

img19_l img20_l img21_l img22_l img23_l

img24_l img25_l img26_l img27_l img28_l

img29_l img30_l img31_l img32_l img33_l img34_l img35_l

img4_l

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์
http://www.27seagames2013.com/myanmar/dos

แนวคำศัพท์ Spelling Bee จ.เพชรบูรณ์


หากต้องการไฟล์เวิร์ด ติดต่อมาที่อีเมล์ที่ให้ไว้นะครับ

คำสั่งตกเบิกวิทยฐานะ ว5726,ว5727


ระบบการศึกษาขั้นเทพ


ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ :
http://1.bp.blogspot.com/-hmRIRsT_X-w/UFj7DV4V6pI/AAAAAAAADjM/bl6yy6rci5U/s0/ep087.jpg

ขอบคุณแหล่งข้อมูล :
http://p-achblog.blogspot.com/2012/09/087.html

ผลการประกวด Blog ของ สพฐ. ปี 2555


SAR ปีการศึกษา 2555


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2556


12-14-55-1

ภาพโลโก้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

p91238472122

ขอบคุณที่มาของภาพ

http://www.kroobannok.com