www.kruspw.com

แผนการสอนลูกเสือ ม.2 เทอม 2

แผนการสอน Weaving it together ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ Weaving it together ม.5

ตอนนี้ผมหาเจอแล้วและอัพให้เพื่อนๆ ได้โหลดไปปรับใช้ได้แล้วนะครับ

ขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด หรือ ทวพ. http://www.twp.co.th

มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

แผนการสอน Listen In ม.4


มีเพื่อนครูขอแผนการสอนประกอบหนังสือ Listen In 1 (ม.4)

ตอนนี้ผมได้รวบรวม และ อัพโหลดให้เพื่อนๆ ได้นำไปปรับใช้ในการสอนแล้วนะครับ
ขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
https://www.se-ed.com/

คู่มือการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Solfwear) หนังสือ Upstream ม.4