หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

CEFR levels


CEFR levels for language learners

The CEFR is the Common European Framework of Reference for Languages. This internationally recognised framework describes language ability on a scale of levels from A1 for beginners up to C2 for those who have mastered a language. The CEFR is used by organisations all over the world as a reliable benchmark of language ability.

The ‘can do’ statements below were developed by ALTE (The Association of Language Testers in Europe) of which Cambridge English Language Assessment is a founding member.

You can also take a quick, free online test to give you an idea of your English level and tell you which Cambridge English exam might be the most appropriate for you – take the test now:

ALTE general can do statements

CEFR Level Listening/Speaking Reading Writing
C2 CAN advise on or talk about complex or sensitive issues, understanding colloquial references and dealing confidently with hostile questions. CAN understand documents, correspondence and reports, including the finer points of complex texts. CAN write letters on any subject and full notes of meetings or seminars with good expression and accuracy.
C1 CAN contribute effectively to meetings and seminars within own area of work or keep up a casual conversation with a good degree of fluency, coping with abstract expressions. CAN read quickly enough to cope with an academic course, to read the media for information or to understand non-standard correspondence. CAN prepare/draft professional correspondence, take reasonably accurate notes in meetings or write an essay which shows an ability to communicate.
B2 CAN follow or give a talk on a familiar topic or keep up a conversation on a fairly wide range of topics. CAN scan texts for relevant information, and understand detailed instructions or advice. CAN make notes while someone is talking or write a letter including non-standard requests.
B1 CAN express opinions on abstract/cultural matters in a limited way or offer advice within a known area, and understand instructions or public announcements. CAN understand routine information and articles, and the general meaning of non-routine information within a familiar area. CAN write letters or make notes on familiar or predictable matters.
A2 CAN express simple opinions or requirements in a familiar context. CAN understand straightforward information within a known area, such as on products and signs and simple textbooks or reports on familiar matters. CAN complete forms and write short simple letters or postcards related to personal information.
A1 CAN understand basic instructions or take part in a basic factual conversation on a predictable topic. CAN understand basic notices, instructions or information. CAN complete basic forms, and write notes including times, dates and places.

Credit: http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this

My World M.4 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือเรียน My World 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้เขียนได้รับจากทีมงานของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เมื่อตอนไปอบรมที่ จ.นครนายก เห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนครูเป็นอย่างมาก เลยนำมาอัพให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้กันนะครับ

 1. 01MW4_Unit_1
 2. 02MW4_Unit_2
 3. 03MW4_Unit_3
 4. 04MW4_Unit_R1
 5. 05MW4_Unit_4
 6. 06MW4_Unit_5
 7. 07MW4_Unit_6
 8. 08MW4_Unit_R2
 9. 09MW4_Unit_7
 10. 10MW4_Unit_8
 11. 11MW4_Unit_9
 12. 12MW4_Unit_R3
 13. 13MW4_Unit_10
 14. 14MW4_Unit_11
 15. 15MW4_Unit_12
 16. 16MW4_Unit_R4

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช จำกัด (ท.ว.พ)

My World M.2 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือ My World ม.2 คุณครูสามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับ

 1. 01MW2_Unit_1
 2. 02MW2_Unit_2
 3. 03MW2_Unit_3
 4. 04MW2_Unit_R1
 5. 05MW2_Unit_4
 6. 06MW2_Unit_5
 7. 07MW2_Unit_6
 8. 08MW2_Unit_R2
 9. 09MW2_Unit_7
 10. 10MW2_Unit_8
 11. 11MW2_Unit_9
 12. 12MW2_Unit_R3
 13. 13MW2_Unit_10
 14. 14MW2_Unit_11
 15. 15MW2_Unit_12
 16. 16MW2_Unit_R4

=============================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

My World M.3 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ประกอบหนังสือ My world ม.3 โหลดไปปรับใช้ได้เลยนะครับ

 1. 01MW3_Unit_1
 2. 02MW3_Unit_2
 3. 03MW3_Unit_3
 4. 04MW3_Unit_R1
 5. 05MW3_Unit_4
 6. 06MW3_Unit_5
 7. 07MW3_Unit_6
 8. 08MW3_Unit_R2
 9. 09MW3_Unit_7
 10. 10MW3_Unit_8
 11. 11MW3_Unit_9
 12. 12MW3_Unit_R3
 13. 13MW3_Unit_10
 14. 14MW3_Unit_11
 15. 15MW3_Unit_12
 16. 16MW3_Unit_R4

===========================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ทวพ.

My World M.1 (powerpoints)


ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.1 คุณครูสามารถโหลดไปใช้ได้นะครับ

 1. 01MW1_Unit_1
 2. 02MW1_Unit_2
 3. 03MW1_Unit_3
 4. 05MW1_Unit_4
 5. 06MW1_Unit_5
 6. 07MW1_Unit_6
 7. 09MW1_Unit_7
 8. 10MW1_Unit_8
 9. 11MW1_Unit_9
 10. 13MW1_Unit_10
 11. 14MW1_Unit_11
 12. 15MW1_Unit_12
 13. 04MW1_Unit_R1
 14. 08MW1_Unit_R2
 15. 12MW1_Unit_R3
 16. 16MW1_Unit_R4

=================================

ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ทวพ.

หลักสูตรชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ30206)


หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 6 ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

หลักสูตรวิชาภาษาจีน ม.ต้น


– โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน

1. โครงสร้างรายวิชา จ20201
2. โครงสร้างรายวิชา จ20202
3. โครงสร้างรายวิชา จ20203
4. โครงสร้างรายวิชา จ20204
5. โครงสร้างรายวิชา จ20205
6. โครงสร้างรายวิชา จ20206
7. โครงสร้างรายวิชา จ20207

– คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน

1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20201
2. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20202
3. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20203
4. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20204
5. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20205
6. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20206
7. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20207

– การวัดและประเมินผล

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

———————————————————————————————————————-
หลักสูตรภาษาจีนห้องพิเศษ

– คำอธิบายรายวิชา
1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20203
2. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20204
3. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20205
4. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ20206

– โครงสร้างรายวิชา
1. โครงสร้างรายวิชา จ20203
2. โครงสร้างรายวิชา จ20204
3. โครงสร้างรายวิชา จ20205
4. โครงสร้างรายวิชา จ20206

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
– โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

1. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101
2. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102
3. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101
4. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102
5. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101
6. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102

– คำอธิบายรายวิชา

1. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ21101
2. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ21102
3. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101
4. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102
5. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101
6. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ23102

– โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

1. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑  อ20201
2. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ อ20202
3. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ อ20205
4. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ อ20206
5. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓ อ20207
6. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔ อ20208
7. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ อ20209
8. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๖ อ20210
9. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ อ20211
10. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ อ20212
11. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน อ20215

– คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20201
2. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20202
3. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20205
4. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20206
5. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20207
6. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20208
7. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20209
8. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20210
9. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20211
10. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20212
11. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20215

– การวัดและประเมินผล

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


เพื่อนครูที่สนใจและต้องการทำระบบเรียนรู้หรือหลักสูตรชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอยากได้ไฟล์ word ซึ่งผมได้อัพโหลดไฟล์เอกการทั้งหมดเป็นไฟล์เวิร์ดให้แล้วนะครับ ดาน์วโหลดไปปรับปรุงใช้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
File 01: ปกระบบเรียนรู้
File 02: เอกสารหมายเลข 1.1 (เสร็จแล้ว)

File 03: เอกสารหมายเลข 1.2 (เสร็จแล้ว)

File 04: เอกสารหมายเลข 2.1

File 05: เอกสารหมายเลข 2.2 ก
File 06: เอกสารหมายเลข 2.2 ข

File 07: เอกสารหมายเลข 2.2 ค (เสร็จแล้ว)
File 08: เอกสารหมายเลข 3.1 (เสร็จแล้ว)
File 09: เอกสารหมายเลข 3.3 (เสร็จแล้ว)
File 10: เอกสารหมายเลข 3.4 (เสร็จแล้ว)
File 11: เอกสารหมายเลข 4.1 ก (เสร็จแล้ว)
File 12: เอกสารหมายเลข 4.1 ข (รอข้อมูล)
File 13: เอกสารหมายเลข 5.1 (ร่างแผนการเรียนรู้)
File 14: เอกสารหมายเลข 5.3 (เสร็จแล้ว)
File 15: เอกสารหมายเลข 5.4 (เสร็จแล้ว)
File 16: เอกสารหมายเลข 6.2 (เสร็จแล้ว)
File 17: เอกสารหมายเลข 7.1 ก เทอม 1(เสร็จแล้ว)
File 18: เอกสารหมายเลข 7.1 ข (เสร็จแล้ว)
File 19: เอกสารหมายเลข 7.1 ค เทอม 1(เสร็จแล้ว)
File 20: เอกสารหมายเลข 8.1 ก (เสร็จแล้ว)
File 21: เอกสารหมายเลข 8.1 ข (เสร็จแล้ว)

หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่สนใจและต้องการทำระบบเรียนรู้หรือหลักสูตรชั้นเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผมได้จัดทำและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้นำมาแบ่งปัน
ให้เพื่อนๆ ลองดาน์วโหลดไปปรับปรุงใช้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
File 01: แผนภูมิระบบเรียนรู้
File 02: เอกสารหมายเลข 1.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัด
File 03: เอกสารหมายเลข 1.2 คำอธิบายรายวิชา
File 04: เอกสารหมายเลข 2.1 โครงสร้างรายวิชา
File 05: เอกสารหมายเลข 2.2 ก แบบบันทึกผลตามสภาพจริง
File 06: เอกสารหมายเลข 2.2 ข แบบบันทึกผลตามสภาพจริงปลายภาค
File 07: เอกสารหมายเลข 2.2 ค แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
File 08: เอกสารหมายเลข 3.1 แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
File 09: เอกสารหมายเลข 3.3 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
File 10: เอกสารหมายเลข 3.4 ความต้องการความถนัดของผู้เรียน
File 11: เอกสารหมายเลข 4.1 ก แบบบันทึกจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน
File 12: เอกสารหมายเลข 4.1 ข แบบบันทึกการจัดกลุ่มผู้เรียน
File 13: เอกสารหมายเลข 5.1 ร่างแผนการเรียนรู้
File 14: เอกสารหมายเลข 5.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
File 15: เอกสารหมายเลข 5.4 แบบประเมินเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
File 16: เอกสารหมายเลข 6.2 แบบประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผล
File 17: เอกสารหมายเลข 7.1 ก แบบสรุปผลการเรียน
File 18: เอกสารหมายเลข 7.1 ข แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
File 19: เอกสารหมายเลข 7.1 ค แบบสรุปผลอ่านคิดวิเคราะห์
File 20: เอกสารหมายเลข 8.1 ก แบบสรุปทบทวนด้านกระบวนการ
File 21: เอกสารหมายเลข 8.1 ข แบบสรุปผลลัพภ์ระบบเรียนรู้