คลังเก็บหมวดหมู่: การวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

ว7/2558 หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)


หนังสือจาก สพฐ. หลักเกณฑ์และวิธีการ คำอธิบายและตัวอย่าง ปฏิทินการดำเนินงาน กรอบและแนวทางการทดสอบความรู้ แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ PA.1 แบบคำขอ (ทุกตำแหน่ง) PA.2 แบบรายงานและรับรอง PA.3/1 แบบข้อเสนอ (สายครูผู้สอน) PA.3/2 แบบข้อเสนอ (สายผู้บริหาร) ด้านการพัฒนางานตามคุณภาพและหน้าที่ PA.3/3 แบบข้อเสนอ (สายผู้บริหาร)  สายการศึกษาเอกชน และอื่นๆ PA.3/4 แบบข้อเสนอ (สายศึกษานิเทศ)

โพสท์ใน การวิจัยในชั้นเรียน, นานาทรรศนะ, สร้างสื่อการสอน, เงินเดือน เงินวิทยฐานะ, แวดวงการศึกษา, Social Media Activity | ติดป้ายกำกับ ,

แผนการสอนประกอบหนังสือ Step Up 3


โพสท์ใน การวิจัยในชั้นเรียน, สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, หลักสูตรภาษาต่างประเทศ, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | ติดป้ายกำกับ ,

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ


ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา                             นายโสภณวิชญ์  อิ่นแก้ว ตำแหน่งและสังกัด             ครูชำนาญการ โรงเรียนสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ปีการศึกษา                           2556 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การวิจัยในชั้นเรียน, นานาทรรศนะ, แวดวงการศึกษา, Social Media Activity

หลักสูตรชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ30206)


Reading and Writing (E30206) from Soponnawit Inkaew

โพสท์ใน การวิจัยในชั้นเรียน, สร้างสื่อการสอน, หลักสูตรภาษาต่างประเทศ, แผนการสอน

รายงานผลการวิจัย “SMEDU”


การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (SMEDU) from Monthien Inkaew

โพสท์ใน การวิจัยในชั้นเรียน, นานาทรรศนะ, Social Media Activity