ข้อสอบครูผู้ช่วย #2


1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด

ก. มาตรา 43

ข. มาตรา 81

ค. มาตรา 289

ง. มาตรา 336

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ข)

—————————————————————————

2. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ข. ผู้สอนหมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ

ค. กระทรวงหมายความว่า กระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ

ง. ครูหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

 —————————————————————————

3. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา อารมณ์ สังคม

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ไม่ได้ กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ข)

 —————————————————————————

5. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง

ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ

ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา

ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

6. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้

ข. การศึกษาตามอัธยาศัย

ค. การศึกษานอกระบบ

ง. การศึกษาในระบบ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ก)

 —————————————————————————

7. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. การศึกษาปฐมวัยศึกษา

ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา

ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี

ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องสัดส่วนข้อสอบบรรจุครูภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า

ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ข)

 —————————————————————————

9. แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด

ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด

ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ข)

—————————————————————————

10. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด

ก. ความรู้คู่คุณธรรม

ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

11. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

 —————————————————————————

12. องค์กรหลักในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่องค์กร

ก. 1 องค์กร

ข. 2 องค์กร

ค. 3 องค์กร

ง. 4 องค์กร

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

13. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก

ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสมด้านอื่น

ข. จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น

ค. ปริมาณสถานศึกษาและจำนวนประชากร

ง. ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

14. ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง

ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป

ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม

ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป

ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

 —————————————————————————

15. ใครเป็นผู้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา

ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา

ค. หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา

ง. องค์กรมหาชน และสถานศึกษา

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

 —————————————————————————

16. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก

ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

ง. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

 —————————————————————————

17. ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงสัดส่วนข้อสอบบรรจุครู

ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ง. สภาวิชาชีพ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ก)

 —————————————————————————

18. องค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด

ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ค. สภาวิชาชีพ

ง. องค์กรอิสระ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

 —————————————————————————

19. การให้มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ใช้ สำหรับข้อใด

ก. ผู้บริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา

ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา

ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

20. ถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไร

ก. เป็นที่ราชพัสดุ

ข. เป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา

ค. เป็นอำนาจของสถานศึกษา ที่จะดำเนินการได้เอง

ง. ถูกทุกข้อ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ก)

 —————————————————————————

21. ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร

ก. เป็นองค์กรมหาชน

ข. เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง

ค. เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ข)

 —————————————————————————

22. ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาไม่ถูกต้องตามข้อใด

ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรมหาชน

ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ

ค. องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม

ง. ถูกทุกข้อ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

23. การประเมินภายนอกครั้งแรกให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับตั้งแต่วันที่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ

ก. 3 ปี

ข. 4 ปี

ค. 5 ปี

ง. 6 ปี

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

24. ข้อใดถือว่าสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการจัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา

ก. เสนอการจัดโครงสร้างองค์กร

ข. เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ค. เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรับรองการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

25. กรณีที่ไม่ได้นำหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายใดบ้าง และภายในเวลาเท่าสัดส่วนข้อสอบบรรจุใด

ก. พรบ. ครู 2488 / 2 ปี

ข. พรบ. ระเบียบข้าราชการครู / 3 ปี

ค. พรบ. ครู พ.ศ. 2488 / 3ปี

ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

—————————————————————————

26. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด

ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ข. พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545

ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ง. ข้อ ก และ ข

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

27. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. จัดการศึกษา

ข. บำรุงศาสนา

ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ง. ถูกทุกข้อ

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ก)

 —————————————————————————

28. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด

ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา

ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

29. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด

ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ

ข. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพงาน

ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

 —————————————————————————

30. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ. นี้คือข้อใด

ก. อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ

ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน

ค. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ง)

—————————————————————————

ชุดที่ 3 คลิกที่นี่ครับ

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s