ข้อสอบครูผู้ช่วย #1


1. ใครเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการสำนักงานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แนวคำตอบ คือ ข้อ ค)

…………………………………………………………………………….

2. บุคคลตามข้อใด ไม่ได้กำหนดให้เป็น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนั้น
ข. ผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้น
ค. ผู้แทนครูในโรงเรียนนั้น
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ

(แนวคำตอบ คือ ก)

……………………………………………………………………………..

3. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการอาชีวศึกษา

(แนวคำตอบ คือ ก ) 

……………………………………………………………………………..

4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กำหนดนโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ
ข. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
ค. มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงเรียน
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานต่าง ๆ

(แนวคำตอบ คือ ค )

……………………………………………………………………………………………..

5. คณะกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนึ่งมีจำนวนอย่างน้อยกี่คน

ก. 8 คน

ข. 9 คน

ค. 10 คน

ง. 12 คน

(แนวคำตอบ คือ ข)

……………………………………………………………………………………………..

6. ระดับการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แต่ไม่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

ก. ระดับก่อนประถมศึกษา

ข. ระดับประถมศึกษา

ค. ระดับมัธยมศึกษา

ง. ระดับอุดมศึกษา

(แนวคำตอบ คือ ค)

………………………………………………………………………………………………

7. การปฏิรูปการศึกษาด้านใด ไม่กล่าวไว้  ในแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ

ก. การปฏิรูปโรงเรียน

ข. การปฏิรูปการผลิตครู

ค. การปฏิรูปการบริหารจัดการ

ง. การปฏิรูปหลักสูตร

(แนวคำตอบ คือ ก)

……………………………………………………………………………………………..

ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ครับ