ข้อสอบครูผู้ช่วย # 4


1. ปัจจัยในการบริหารงานข้อใดสำคัญที่สุด

ก. ทรัพยากรมนุษย์

ข. เงินงบประมาณ

ค. วัสดุอุปกรณ์

ง. เวลา

แนวคำตอบ คือ ก

 ………………………………………………………………………………….

2. หากจะเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ท่านจะพิจารณาข้อใดก่อน

ก. ความพอใจขอผู้บังคับบัญชา

ข. ความสมัครใจของบุคลากร

ค. ความรู้ความสามารถความถนัดของบุคลากร

ง. ประสบการณ์ของบุคลากร

แนวคำตอบ คือ ค

 ………………………………………………………………………………….

3. ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคล

ก. การพัฒนาบุคลากร

ข. การรายงานวันลา

ค. การรักษาระเบียบวินัย

ง. จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

แนวคำตอบ คือ ข

 ………………………………………………………………………………….

4. การจัดปฐมนิเทศครูก่อนเปิดภาคเรียนแสดงว่าผู้บริหารบริหารงานบุคคลด้านใด

ก. การบริหารงานบุคลากร

ข. การบริหารงานวิชาการ

ค. การพัฒนาบุคลากร

ง. การจัดบุคลากรงานวิชาการ

แนวคำตอบ คือ ค

 ………………………………………………………………………………….

5. การอบรมประชุมสัมมนาถือว่าเป็นงานหลักในเรื่องใดของผู้บริหารโรงเรียน

ก. การนิเทศติดตามงาน

ข. การพัฒนาบุคลากร

ค. การเสริมสร้างวินัย

ง. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แนวคำตอบ คือ ข

  ………………………………………………………………………………….

6. ปัจจุบันองค์คณะบุคคลใดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียน

ก. องค์การบริหารส่วนตำบล

ข. คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน

ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวคำตอบ คือ ง

 ………………………………………………………………………………….

7. จุดประสงค์สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนคือข้อใด

ก. สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดการพัฒนางาน

ข. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาร

ค. ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ง. หาอุปสรรและปัญหาในการปฏิบัติงาน

แนวคำตอบ คือ ง

 ………………………………………………………………………………….

8. ในสภาพปัจจุบันโรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรโดยวิธีใด

ก. การประชุมสัมมนาในโรงเรียน

ข. การส่งครูไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ค. การไปทัศนศึกษาดูงาน

ง. ใช้ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

แนวคำตอบ คือ ง

 ………………………………………………………………………………….

 9. คำว่า”ปีงบประมาณ”หมายถึงระยะเวลาใด

ก. 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ข. 1 กันยายน – 31 สิงหาคม

ค. 1 กรกฎคม – 30 มิถุนายน

ง. 1 ตุลาคม- 30 กันยายน

แนวคำตอบ คือ ง

  ………………………………………………………………………………….

10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในเงินนอกงบประมาณ

ก. เงินบำรุงการศึกษา

ข. เงินโครงการอาหารกลางวัน

ค. เงินค่ารักษาพยาบาล

ง. เงินบำรุงลูกเสือและยุวกาชาด

แนวคำตอบ คือ ค

 ………………………………………………………………………………….

11. วงเงินที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างพัสดุโดยวิธืประกวดราคา

ก. น้อยกว่า 2 แสนบาท

ข. เกินกว่า 2 ล้านบาท

ค. น้อยกว่า 2 ล้านบาท

ง. ตั้งแต่ 2 ล้านบาท

แนวคำตอบ คือ ง

 ………………………………………………………………………………….

12. งบประมาณในข้อใดเป็นหมวดรายจ่ายงบกลาง

ก. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ข. ค่าวัสดุ

ค. ค่าแบบเรียน

ง. ค่าพยาบาล

แนวคำตอบ คือ ง

  ………………………………………………………………………………….

13. โรงเรียนจะได้รับงบประมาณหมวดงบดำเนินการ ไม่รวมถึงข้อใด

ก. ค่าจ้างชั่วคราว

ข. ค่าตอบแทน

ค. ค่าใช้สอย

ง. ค่าวัสดุ

แนวคำตอบ คือ ก

 ………………………………………………………………………………….

14. ข้อใดไม่ใช่เงินหมวดงบบุคลากร

ก. เงินเดือน

ข. เงินประจำตำแหน่ง

ค. ค่าจ้างประจำ

ง. เงินเลื่อนขั้นปรับวุฒิ

แนวคำตอบ คือ ง

………………………………………………………………………………….

ข้อสอบชุดที่ 5 คลิกที่นี่ครับ

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s