หน้าแรก > ผลงานครูและนักเรียน > รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ


ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ

                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา                             นายโสภณวิชญ์  อิ่นแก้ว

ตำแหน่งและสังกัด             ครูชำนาญการ โรงเรียนสา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)

ปีการศึกษา                           2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน

วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยใช้หนังสือ

ส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ  รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design (หนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียน-หลังเรียน) วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) การหาค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1 / E2  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test  (Dependent) 3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (χ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และ 4) การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.09/81.50 สูงกว่าเกณฑ์  80/80

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ  มีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  (χ= 4.34, S.D. = 0.67)

===============================================

อักขระบางตัวอาจไม่สมบูรณ์

Advertisements
%d bloggers like this: