ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

The past progressive tense


** ให้นักเรียนชั้น ม.3/1- ม.3/8 คลิกเข้าไปศึกษาไวยากรณ์ในหัวข้อต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามด้านล่าง (ตอบใน Blog นี้ได้เลย ไม่ต้องทำส่งในสมุด)
1. ความหมายของ Past Progressive tense  ———-> คลิกที่นี่
2. โครงสร้างประโยค ———————————————-> คลิกที่นี่
3. หลักการใช้ ———————————————————–> คลิกที่นี่    2  3
4. ประโยคตัวอย่าง————————————————————–> คลิกที่นี่
……………………………………………………………………………………………………..
ให้นักเรียนตอบคำถามในหัวข้อ ต่อไปนี้ นะครับ

1.  Past Progressive หมายถึง?
2. โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative) , ประโยคปฏิเสธ (Negative) และ ประโยคคำถาม (Question) ได้แก่?
3. เราใช้ when เชื่อมประโยค past progressive ในกรณีไหน ได้บ้าง?
4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
– บอกเล่า 2 ประโยค
– ปฏิเสธ  3 ประโยค
– คำถาม    4  ประโยค
…………………………………………………………………………………………………………

** การคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ หรือ เว็บบล๊อค แล้วนำมาวางลงในคำตอบ คุณครูจะไม่ให้คะแนนนะครับ ถ้านักเรียนปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงคำตอบก่อนส่ง เพื่อใช้เป็นคำตอบของนักเรียนเอง ถึงจะได้คะแนน นะครับ **

……………………………………………………………………………………………………….

ศึกษาผ่านวีดีโอ คลิกที่นี่ ครับ

Advertisements

3 ความเห็น

 1. 1. Past Progressive หมายถึง?
  1.1. คือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตอันมีเวลาการเกิดที่แน่นอน

  2. โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative) , ประโยคปฏิเสธ (Negative) และ ประโยคคำถาม (Question) ได้แก่? = 2.1.Subject + was , were + Verb 1 ing โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative)
  2.2 Subject + was, were + not + Verb1 ing. ประโยคปฏิเสธ (Negative)
  2.3 Was , Were + Subject + Verb 1 ing. ? ประโยคคำถาม (Question)

  3.เราใช้ when เชื่อมประโยค past progressive ในกรณีไหน ได้บ้าง?
  =ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินไปอยู่ก่อนและแล้วมีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นมา

  4. . ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
  – บอกเล่า 2 ประโยค
  I was playing computer at 6 pm. tomorrow.
  I was playing table tennis at 13 pm. yesterday.
  – ปฏิเสธ 3 ประโยค
  They weren’t playing table tennis at 10 am. yesterday.
  I wasn’t playing computer at 5 am. tomorrow.
  He wasn’t watching TV at 3 pm. yesterday.
  – คำถาม 4 ประโยค
  Was he playing computer at 6 pm. yesterday ?
  Was he watching TV at 9 am. yesterday ?
  Was he reading a book at 3 pm. yesterday ?
  Was he fishing at 12 pm. tomorrow ?

  ด.ช. อัคคเดช อะทะยศ ม.3/2 เลขที่ 3

  Like

 2. 1. Past Progressive
  1.คือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตอันมีเวลาการเกิดที่แน่นอน
  2. โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative),ประโยคปฏิเสธ (Negative) และ ประโยคคำถาม (Question) ได้แก่? 1.Subject + was , were + Verb 1 ing โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative)
  2.Subject + was, were + not + Verb1 ing. ประโยคปฏิเสธ (Negative)
  3.Was , Were + Subject + Verb 1 ing. ? ประโยคคำถาม (Question)
  3.เราใช้ when เชื่อมประโยค past progressive ในกรณีไหน ได้บ้าง?
  =ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินไปอยู่ก่อนและแล้วมีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นมา
  4.ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
  บอกเล่า 2 ประโยค
  I was playing computer at 6 pm. tomorrow.
  I was playing table tennis at 13 pm. yesterday.
  ปฏิเสธ 3 ประโยค
  They weren’t playing table tennis at 10 am. yesterday.
  I wasn’t playing computer at 5 am. tomorrow.
  He wasn’t watching TV at 3 pm. yesterday.
  คำถาม 4 ประโยค
  Was he playing computer at 6 pm. yesterday ?
  Was he watching TV at 9 am. yesterday ?
  Was he reading a book at 3 pm. yesterday ?
  Was he fishing at 12 pm. tomorrow ?

  ด.ช.พิสิษฐ์ ใจเย็น เลขที่ 7 ชั้นม. 3/2

  Like

 3. 1. Past Progressive หมายถึง?
  =1. เพื่อบ่งชี้การกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตอันมีเวลาการเกิดที่แน่นอน
  2. เพื่อพรรณนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในอดีตและจบลงไปแล้ว
  โดยที่ผู้พูดต้องการเน้นความต่อเนื่อง
  3. เพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ (เมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทรก)
  4. เพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ตั้งแต่ ๒ เหตุการณ์ขึ้นไปในอดีตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน

  2. โครงสร้างประโยค บอกเล่า (Affirmative) , ประโยคปฏิเสธ (Negative) และ ประโยคคำถาม (Question) ได้แก่?
  = บอกเล่า (Affirmative). 1.Subject + was , were + Verb 1 ing
  ประโยคปฏิเสธ (Negative) 2.Subject + was, were + not + Verb1 ing.
  ประโยคคำถาม (Question) 3.Was , Were + Subject + Verb 1 ing. ?

  3. เราใช้ when เชื่อมประโยค past progressive ในกรณีไหน ได้บ้าง?
  =ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นและกำลังดำเนินไปอยู่ก่อนและแล้วมีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นมา

  4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
  – บอกเล่า 2 ประโยค
  = He was playing football at 7 am.yesterday.
  I was playing table tennis at 10 am. yesterday.
  – ปฏิเสธ 3 ประโยค
  =He wasn’t playing football at 13 pm. yesterday.
  I wasn’t playing table tennis at 8 am.tomorrow.
  They weren’t watching TV at 9 am. yesterday.
  – คำถาม 4 ประโยค
  = Was she playing computer at 6 pm. yesterday ?
  Was i watching TV at 9 am. yesterday ?
  Were they reading a book at 3 pm. yesterday ?
  Was i fishing at 12 pm. tomorrow ?

  ด.ญ อัจฉรา ปานขาว ม. 3/2 เลขที่ 26

  Like

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: