หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
– โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

1. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101
2. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102
3. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101
4. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102
5. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101
6. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102

– คำอธิบายรายวิชา

1. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ21101
2. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ21102
3. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101
4. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102
5. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101
6. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อ23102

– โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

1. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑  อ20201
2. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ อ20202
3. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ อ20205
4. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ อ20206
5. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓ อ20207
6. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔ อ20208
7. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ อ20209
8. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๖ อ20210
9. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑ อ20211
10. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๒ อ20212
11. โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน อ20215

– คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20201
2. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20202
3. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20205
4. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20206
5. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20207
6. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20208
7. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20209
8. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20210
9. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20211
10. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20212
11. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อ20215

– การวัดและประเมินผล

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หนึ่งความคิดบน “หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น”

 1. ทำผลงาน อ.3 ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ( อ 20202) ม.1 เทอม2 ในเรื่องชุดฝึกทักษะการอ่าน แล้วเวลาเขียนแผนใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด อันเดียวกับ อังกฤษพื้นฐานได้ไหม จุดประสงค์การเรียนรู้มีไหม แล้วผลการเรียนรู้ของอังกฤษเพิ่มเติมนำมาเขียนใส่ในแผนด้วยไหม

  1. วิชาพื้นฐาน เราจะใช้ มาตรฐาน และตัวชี้วัดนะครับ คุณครู
   ส่วนวิชาเพิ่มเติม เราใช้ ผลการเรียนรู้
   ต้องแยกออกให้ชัดเจน คนละประเด็นกันครับ
   ผลการเรียนรู้ ต้องนำมาใส่ทุกแผนอยู่แล้วครับ

ปิดการแสดงความเห็น