หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่สนใจและต้องการทำระบบเรียนรู้หรือหลักสูตรชั้นเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผมได้จัดทำและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้นำมาแบ่งปัน
ให้เพื่อนๆ ลองดาน์วโหลดไปปรับปรุงใช้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
File 01: แผนภูมิระบบเรียนรู้
File 02: เอกสารหมายเลข 1.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัด
File 03: เอกสารหมายเลข 1.2 คำอธิบายรายวิชา
File 04: เอกสารหมายเลข 2.1 โครงสร้างรายวิชา
File 05: เอกสารหมายเลข 2.2 ก แบบบันทึกผลตามสภาพจริง
File 06: เอกสารหมายเลข 2.2 ข แบบบันทึกผลตามสภาพจริงปลายภาค
File 07: เอกสารหมายเลข 2.2 ค แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
File 08: เอกสารหมายเลข 3.1 แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
File 09: เอกสารหมายเลข 3.3 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
File 10: เอกสารหมายเลข 3.4 ความต้องการความถนัดของผู้เรียน
File 11: เอกสารหมายเลข 4.1 ก แบบบันทึกจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน
File 12: เอกสารหมายเลข 4.1 ข แบบบันทึกการจัดกลุ่มผู้เรียน
File 13: เอกสารหมายเลข 5.1 ร่างแผนการเรียนรู้
File 14: เอกสารหมายเลข 5.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
File 15: เอกสารหมายเลข 5.4 แบบประเมินเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
File 16: เอกสารหมายเลข 6.2 แบบประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผล
File 17: เอกสารหมายเลข 7.1 ก แบบสรุปผลการเรียน
File 18: เอกสารหมายเลข 7.1 ข แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
File 19: เอกสารหมายเลข 7.1 ค แบบสรุปผลอ่านคิดวิเคราะห์
File 20: เอกสารหมายเลข 8.1 ก แบบสรุปทบทวนด้านกระบวนการ
File 21: เอกสารหมายเลข 8.1 ข แบบสรุปผลลัพภ์ระบบเรียนรู้

5 comments on “หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3

  1. ขอยกย่องในความเป็นครูของของครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้วจริงๆค่ะ ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด