Past simple VS Past continuous Tense


ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ศึกษาวีดีโอชุด Past Continuous Tense
จากวีดีโอข้างล่างนี้ แล้วเข้าไปทำแบบทดสอบเก็บคะแนน จากเนื้อหาดังกล่าว
จาก เว็บไซต์ http://www.exam.in.th/sasmonthien/ นะครับ
ส่วนรหัสในการสอบ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ http://www.facebook.com/E23101 นะครับ

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

เกี่ยวกับ นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สร้างสื่อการสอน, English Grammar คั่นหน้า ลิงก์ถาวร