เดือน: สิงหาคม 2011

Past simple VS Past continuous Tense

Posted on Updated on


ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ศึกษาวีดีโอชุด Past Continuous Tense
จากวีดีโอข้างล่างนี้ แล้วเข้าไปทำแบบทดสอบเก็บคะแนน จากเนื้อหาดังกล่าว
จาก เว็บไซต์ http://www.exam.in.th/sasmonthien/ นะครับ
ส่วนรหัสในการสอบ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ http://www.facebook.com/E23101 นะครับ

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

Present Perfect Tense

Posted on Updated on


ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอ การใช้ Present Perfect Tense จากวีดีโอ ข้างล่างนี้นะครับ

ชุดที่ 1

 

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4