Latest Event Updates

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวจีพร แก้วหล้า

Posted on


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา      นางสาววจีพร แก้วหล้า ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ปีการศึกษา    2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/89.94 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

เฉลยหนังสือ Up Stream M.4-6

Posted on Updated on


spd_20100711112449_b 9786162035272 9786162031915

มีเพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยากได้แผนการสอน และ แนวคำตอบของหนังสือเรียน Up Stream ม.4-6 ผมได้อัพให้แล้วนะครับ แผนการสอนคลิกที่นี่  ในส่วนแนวคำตอบ หรือว่า Keys ของแบบฝึกหัด เพื่อนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถส่งข้อความไปขอรหัสผ่านได้ที่นี่ครับ โดยต้องระบุว่าเป็นครู หรือ นักศึกษาฯ ก่อนนะครับ (ของดแจกแนวคำตอบให้กับนักเรียน) นะครับ