Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3


Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. Leader

3. Unit 1

4. Unit 2

5. Unit 3

6. Unit 4

7. Unit 5

8. Unit 6

9. Unit 7

10. Unit 8

11. Unit 9

12. Unit 10

————————–

ขอขอบคุณบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Team Up M.3 Keys (เฉลยแบบฝึกหัด)


อยากได้เฉลย เมล์มาที่ 355874@gmail.com นะครับ

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

PowerPoint ประกอบ Team Up ม.3


10492074_10201495966679393_2305511874717581259_n

Team up 3 Culture Spot

Team Up 3 Unit 1

Team Up 3 Unit 2

Team Up 3 Unit 3

Team Up 3 Unit 4

Team Up 3 Unit 5

Team Up 3 Unit 6

Team Up 3 Unit 7

Team Up 3 Unit 8

Team Up 3 Unit 9

Team Up 3 Unit 10

Team Up 3 Unit 11

Team Up 3 Unit 12

……………………………………………………………
ขอบคุณ สำนักพิมพ์ อจท. (อักษรเจริญทัศน์)
http://www.aksorn.com

แผนการสอน Mega Goal M.2


Capture

01_ปกหน้า

02_คำแนะนำการใช้

03_ตารางวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ_MG2

01_MG2_Unit01

02_MG2_Unit02

03_MG2_Unit03

04_MG2_Unit04

05_MG2_ExpansionUnits1-4

06_MG2_Unit05

07_MG2_Unit06

08_MG2_Unit07

09_MG2_Unit08

10_MG2_ExpansionUnits5-8

11_MG2_Unit09

12_MG2_Unit10

13_MG2_Unit11

14_MG2_Unit12

15_MG2_ExpansionUnits9-12

16_MG2_Unit13

17_MG2_Unit14

18_MG2_Unit15

19_MG2_Unit16

20_MG2_ExpansionUnits13-16

01_Audioscript for MegaGoal2

02_StudentBookAnswerKey

03_WorkbookAnswerKey

04_UnitSelf-Evaluation

05_ClassAudioProgramTrackList

06_แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต

07_บรรณานุกรม

………………………………………………………………………………..

ขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ จำกัด

แผนการสอน Mega Goal M.1


megagoldm1

01_ปกหน้า

02_คำแนะนำการใช้

03_ตารางวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ_MG1

01_MG1_Unit01

02_MG1_Unit02

03_MG1_Unit03

04_MG1_Unit04

05_MG1_ExpansionUnits1-4

06_MG1_Unit05

07_MG1_Unit06

08_MG1_Unit07

09_MG1_Unit08

10_MG1_ExpansionUnits5-8

11_MG1_Unit09

12_MG1_Unit10

13_MG1_Unit11

14_MG1_Unit12

15_MG1_ExpansionUnits9-12

16_MG1_Unit13

17_MG1_Unit14

18_MG1_Unit15

19_MG1_Unit16

20_MG1_ExpansionUnits13-16

01_Audioscript for MegaGoal1

02_StudentBookAnswerKey

03_WorkbookAnswerKey

04_UnitSelf-Evaluation

05_ClassAudioProgramTrackList

06_แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต

07_บรรณานุกรม

………………………………………………………………………..

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ จำกัด