หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

CEFR levels


CEFR levels for language learners

The CEFR is the Common European Framework of Reference for Languages. This internationally recognised framework describes language ability on a scale of levels from A1 for beginners up to C2 for those who have mastered a language. The CEFR is used by organisations all over the world as a reliable benchmark of language ability.

The ‘can do’ statements below were developed by ALTE (The Association of Language Testers in Europe) of which Cambridge English Language Assessment is a founding member.

You can also take a quick, free online test to give you an idea of your English level and tell you which Cambridge English exam might be the most appropriate for you – take the test now:

ALTE general can do statements

CEFR Level Listening/Speaking Reading Writing
C2 CAN advise on or talk about complex or sensitive issues, understanding colloquial references and dealing confidently with hostile questions. CAN understand documents, correspondence and reports, including the finer points of complex texts. CAN write letters on any subject and full notes of meetings or seminars with good expression and accuracy.
C1 CAN contribute effectively to meetings and seminars within own area of work or keep up a casual conversation with a good degree of fluency, coping with abstract expressions. CAN read quickly enough to cope with an academic course, to read the media for information or to understand non-standard correspondence. CAN prepare/draft professional correspondence, take reasonably accurate notes in meetings or write an essay which shows an ability to communicate.
B2 CAN follow or give a talk on a familiar topic or keep up a conversation on a fairly wide range of topics. CAN scan texts for relevant information, and understand detailed instructions or advice. CAN make notes while someone is talking or write a letter including non-standard requests.
B1 CAN express opinions on abstract/cultural matters in a limited way or offer advice within a known area, and understand instructions or public announcements. CAN understand routine information and articles, and the general meaning of non-routine information within a familiar area. CAN write letters or make notes on familiar or predictable matters.
A2 CAN express simple opinions or requirements in a familiar context. CAN understand straightforward information within a known area, such as on products and signs and simple textbooks or reports on familiar matters. CAN complete forms and write short simple letters or postcards related to personal information.
A1 CAN understand basic instructions or take part in a basic factual conversation on a predictable topic. CAN understand basic notices, instructions or information. CAN complete basic forms, and write notes including times, dates and places.

Credit: http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this

My World M.4 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือเรียน My World 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้เขียนได้รับจากทีมงานของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เมื่อตอนไปอบรมที่ จ.นครนายก เห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนครูเป็นอย่างมาก เลยนำมาอัพให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้กันนะครับ

 1. 01MW4_Unit_1
 2. 02MW4_Unit_2
 3. 03MW4_Unit_3
 4. 04MW4_Unit_R1
 5. 05MW4_Unit_4
 6. 06MW4_Unit_5
 7. 07MW4_Unit_6
 8. 08MW4_Unit_R2
 9. 09MW4_Unit_7
 10. 10MW4_Unit_8
 11. 11MW4_Unit_9
 12. 12MW4_Unit_R3
 13. 13MW4_Unit_10
 14. 14MW4_Unit_11
 15. 15MW4_Unit_12
 16. 16MW4_Unit_R4

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช จำกัด (ท.ว.พ)

My World M.2 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือ My World ม.2 คุณครูสามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับ

 1. 01MW2_Unit_1
 2. 02MW2_Unit_2
 3. 03MW2_Unit_3
 4. 04MW2_Unit_R1
 5. 05MW2_Unit_4
 6. 06MW2_Unit_5
 7. 07MW2_Unit_6
 8. 08MW2_Unit_R2
 9. 09MW2_Unit_7
 10. 10MW2_Unit_8
 11. 11MW2_Unit_9
 12. 12MW2_Unit_R3
 13. 13MW2_Unit_10
 14. 14MW2_Unit_11
 15. 15MW2_Unit_12
 16. 16MW2_Unit_R4

=============================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

My World M.3 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ประกอบหนังสือ My world ม.3 โหลดไปปรับใช้ได้เลยนะครับ

 1. 01MW3_Unit_1
 2. 02MW3_Unit_2
 3. 03MW3_Unit_3
 4. 04MW3_Unit_R1
 5. 05MW3_Unit_4
 6. 06MW3_Unit_5
 7. 07MW3_Unit_6
 8. 08MW3_Unit_R2
 9. 09MW3_Unit_7
 10. 10MW3_Unit_8
 11. 11MW3_Unit_9
 12. 12MW3_Unit_R3
 13. 13MW3_Unit_10
 14. 14MW3_Unit_11
 15. 15MW3_Unit_12
 16. 16MW3_Unit_R4

===========================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ทวพ.

My World M.1 (powerpoints)


ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.1 คุณครูสามารถโหลดไปใช้ได้นะครับ

 1. 01MW1_Unit_1
 2. 02MW1_Unit_2
 3. 03MW1_Unit_3
 4. 05MW1_Unit_4
 5. 06MW1_Unit_5
 6. 07MW1_Unit_6
 7. 09MW1_Unit_7
 8. 10MW1_Unit_8
 9. 11MW1_Unit_9
 10. 13MW1_Unit_10
 11. 14MW1_Unit_11
 12. 15MW1_Unit_12
 13. 04MW1_Unit_R1
 14. 08MW1_Unit_R2
 15. 12MW1_Unit_R3
 16. 16MW1_Unit_R4

=================================

ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ทวพ.

หลักสูตรชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ30206)